web analytics

Reglene for fedrekvote (tidligere kjent som pappapermisjon)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
eller kopier linken

Hensikten med fedrekvoten er å få fedre til å ta større del i omsorgen for barnet i de første leveårene. Dersom far ikke benytter disse ukene, faller de bort. Se likevel unntakene lengre ned.

Loven ble endret 1. juli 2009 og endres 1. juli 2011 når det gjelder lengden på stønadsperioden. Det er datoen for fødsel eller adopsjon som avgjør lengden på din fedrekvote.

Dersom fødselen eller datoen for omsorgsovertakelse skjer 1. juli 2011 og senere, er fedrekvoten 12 uker (60 stønadsdager).

 • Dersom fødselen eller datoen for omsorgsovertakelse er i perioden fra 1. juli 2009 til og med 30. juni 2011, er fedrekvoten 10 uker (50 stønadsdager)
 • Dersom fødselen eller datoen for omsorgsovertakelsen er 30. juni 2009 og tidligere, er fedrekvoten 6 uker (30 stønadsdager).

Når har far rett til fedrekvote?

Loven ble endret 1. juli 2010 når det gjelder vilkårene for fedrekvote.

 • Dersom fødselen eller datoen for omsorgsovertakelsen skjedde 1. juli 2010 og senere, må  både mor og far ha rett til foreldrepenger (ha vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de siste ti månedene).
 • Dersom fødselen eller adopsjonen fant sted 30. juni 2010 og tidligere er det i tillegg et krav til at mor må ha opparbeidet seg rett til foreldrepenger i en 50 prosent stilling eller mer.

Når foreligger det ikke rett til fedrekvote?

 • Dersom far på grunn av egen sykdom er helt avhengig av hjelp for å ta seg av barnet. Det kan da søkes NAV om å få overført perioden til mor eller få utsatt perioden med fedrekvote.
 • Dersom mor er alene om omsorgen for barnet og har rett til foreldrepenger, overføres ukene med fedrekvote til henne.
 • Dersom far ikke har rett til foreldrepenger (ikke har vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de siste ti månedene), overføres ukene med fedrekvote til mor.
 • Dersom mor ikke har rett til foreldrepenger (ikke har vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de siste ti månedene) og har mottatt engangsstønad, har ikke far rett på fedrekvote.
 • Dersom fødselen eller adopsjonen finner sted 30. juni 2010 eller tidligere, blir fedrekvoten overført til mor i de tilfeller der mor har opparbeidet seg rett til foreldrepenger i en stilling lavere enn 50 prosent,

Far kan, dersom han har rett til foreldrepenger, benytte seg av sin selvstendige rett til å ta ut vanlige foreldrepenger.

Hvordan kan far benytte seg av fedrekvoten?

 • Fedrekvoten kan tas ut når som helst i stønadsperioden med unntak av de første seks ukene etter fødselen. Disse ukene er av medisinske grunner forbeholdt moren.
 • Far kan ta ut fedrekvoten sammenhengende eller benytte fleksibelt uttak på flere måter. Dersom far ønsker å utsette fedrekvoten, må han søke om dette før den siste dagen i perioden som er til felles fordeling mellom foreldrene. Hvis far søker om utsettelse etter denne dagen, mister han stønadsdager.

Nedenfor er det gitt noen eksempler:

 • Far kan motta foreldrepenger sammenhengende i 12 uker
 • Far kan motta foreldrepenger én dag og arbeide fire dager i uken i 60 uker
 • Far kan arbeide 50 prosent og motta foreldrepenger i 120 dager
 • Far kan motta foreldrepenger i to uker for deretter å arbeide fulltid i for eksempel to uker og på den måten utsette perioden med to uker
 • Far kan ta ut fedrekvoten samtidig med avvikling av ferie eller på dager han vanligvis ikke arbeider.
 • Far arbeider i Nordsjøen og er tre uker på land mellom hver gang han er på jobb. Han kan ta ut fedrekvoten i de periodene han er på land

Eksemplene er ikke uttømmende.

Husk at far må ha benyttet seg av fedrekvoten

 • innen barnet fyller tre år.
 • innen tre år etter en adopsjon.

Hva gjør mor når far benytter seg av fedrekvoten?

Når far tar ut fedrekvoten, kan mor velge om hun vil gå ut i inntektsgivende arbeid eller ikke. Når far benytter seg av fedrekvoten kan mor og far samlet ta ut 150 prosent foreldrepenger. Det er en forutsetning at mor arbeider minst 50 prosent.

Når far ønsker å motta foreldrepenger utover perioden med fedrekvote, er det et vilkår at mor er i arbeid, utdanning, på grunn av sykdom er helt avhengig av hjelp for å ta seg av barnet, deltar i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere eller deltar i kvalifiseringsprogrammet for personer som har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne. Dette betyr at mor for eksempel ikke kan ha ulønnet permisjon for å være hjemme sammen med far og barn utover fedrekvoteperioden.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV-kontoret der du bor.

Originally posted 2012-07-07 15:39:22.

Tags:

Category: Artikler, intervjuer og reportasjer, Pappapermisjon