web analytics

Tiltak for å bedre foreldres omsorgsevner = Godt barnevern!

0
0
0
0
0
0
0
0
0
eller kopier linken

familie_3_480x320

En ny oppvekstrapport utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser at de beste resultatene skjer i kombinasjon med økt bruk av tiltak tilpasset foreldrene slik at deres foreldreferdigheter blir bedre.

Rapporten avdekker samtidig kunnskapshull om hvordan barn opplever trygghet og om de opplever gode relasjoner med de nærmeste omsorgspersonene.

-Vi vet at det er en klar sammenheng mellom barns oppvekst og fysisk og psykisk utvikling, sier direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Mari Trommald.

I rapporten avdekkes flere kunnskapshull som bør tettes slik at det kan treffes beslutninger basert på oppdatert kunnskap. Rapporten viser at vi vet mye om omkringliggende faktorer, men vi vet lite om hvordan barn opplever hverdagen eller den relasjonelle kvaliteten barn har til voksne utfra barnets eget perspektiv.

– Barn og unge skal sees, møtes med tillit, respekt og krav som kan skape gode rammer for oppveksten. Det er ikke nok å vite at barn har det materielle på plass og gode tjenester fra skole og helsetjenesten. Vi må også følge bedre med på hvordan barn har det sosialt, om de opplever trygghet og om de opplever gode relasjoner med de nærmeste omsorgspersonene. Samfunnet og situasjonen for foreldre i dag skifter raskt, og det er viktig å følge med på indikatorer over tid for å kunne oppdage viktige endringer som kan påvirke barns mulighet for å utvikle seg og integreres i samfunnet vårt. Bufdir ønsker å tette kunnskapshull på oppvekstfeltet og bidra til at vi kan ha en helhetlig tilnærming til barn og unges levekår og hvordan vi som samfunn skal sørge for god og trygg oppvekst for våre yngste, sier Trommald.

De nye fattige barna

Nesten 8 % av barna i Norge vokser opp under fattigdomsgrensen. Det viser seg at halvparten av disse barna lever i innvandrerfamilier. Antallet barn som vokser opp i familier med innvandrerbarn har økt betydelig siden 2001.

Generasjonsoverføring av problemer

Sosiale relasjoner, etablering av familie, deltakelse i arbeidslivet, bolig- og helseforhold er ikke løsrevet fra den oppveksten den enkelte har hatt, men har en tendens til å overføres mellom generasjoner. Barn lærer av sine foreldre.

-Tiltak rettet mot barna alene er ikke nok for å hindre generasjonsoverføring av omsorgssvikt, stønadsmottakelse og barnevernstjenester. De beste resultatene skjer i kombinasjon med økt bruk av tiltak tilpasset foreldrene slik at deres foreldreferdigheter blir bedre. Dette kan være foreldreveiledningsprogrammer, mekling for foreldre i konflikt osv. Derfor må vi satse på å styrke foreldreferdigheter i tillegg til tiltakene som rettes mot barna, sier Trommald.

Tall og fakta fra Oppvekstrapporten:

 • I 2013 var det 1,52 millioner barn og unge i alderen 0-23 år i Norge. Dette utgjør 30 prosent av befolkningen.
 • I 2012 ble det født 60 300 barn i Norge
 • I 2012 mottok 53 200 barn barnevernstiltak, en økning på 2 prosent fra 2011
 • I 2012 utgjorde antallet akuttplasseringer i barnevernet i overkant av 3 300. Antallet akuttplasseringer har økt med 78 prosent fra 2007 til 2012
 • I 2012 ble det registrert i underkant av 49 300 bekymringsmeldinger. Om lag 20 prosent av disse ble henlagt.
 • Fra 2008 til 2012 har antallet bekymringsmeldinger økt med nesten 30 prosent.
 • I 2012 hadde nesten 90 prosent av alle barn i alderen 1-5 år plass i barnehage.
 • Ved utgangen av 2012 bodde 3 700 barn i alderen 0-17 år på norske asylmottak. Mer enn 50 prosent av disse er under 6 år. 26 prosent oppga å være enslige, mindreårige asylsøkere.
 • 5 prosent av alle barn under 18 år bodde i 2012 i en husholdning som mottok økonomisk sosialhjelp.
 • Blant de som startet videregående opplæring i 2007, oppnådde 75 prosent av jentene og 64 prosent av guttene studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år.
 • I 2012 var det 457 adopsjoner i Norge.

Kilde: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

 

Originally posted 2014-09-01 07:15:00.

Tags: ,

Category: Artikler, intervjuer og reportasjer, Siste nytt